Kurzy – info

Kurzy září – říjen 2021

 

S T Ř E D Y

Malý sál Kulturního domu v Kyšicích, 8. září – 20. říjen, pokračujeme dalším blokem 3. listopad – 15. prosinec 2021

 17.45 – 18.50 Jóga zdravě– začátečníci, kurzovné za 7 lekcí  je  1.160 Kč ( 166 Kč / 65min.)                             dále pokračujeme v listopadu:  3., 10., 24. a v prosinci: 1., 8.  a 15. Celkem jde o 6 lekcí,  kurzovné 996 Kč.                                                    

                                  19.00 – 20.30 Jóga zdravě – míně pokročilí a  pokračující, kurzovné za 7 lekcí je 1.610 Kč ( 230 Kč/90min. ) , dále pokračujeme v listopadu: 3., 10., 24. a v prosinci: 1., 8.,  a 15. Celkem jde o 6 lekcí, kurzovné 1.380 Kč.

V průběhu kurzu bude jedna lekce zrušena, není započtena v kurzovném.

S sebou si přineste neklouzavou podložku na cvičení, deku a ručník. Oblékněte se vrstveně.

 


Č T V R T K Y

Studio SaM, Havlíčkova 15, Plzeň, 9. září – 21. říjen, pokračujeme dalším blokem 4. listopad – 16. prosinec 2021

Jóga zdravě, kurzovné za 7 lekcí  je 1.750 Kč ( 250 Kč/90 min. ) v těchto časech:

16.00 – 17.30  – mírně pokročilí – dále pokračujeme v listopadu: 4., 11., 25.  a prosinci: 2., 9. a 16. Celkem jde o 6 lekcí, kurzovné 1.500Kč

                17.45 – 19.15 – mírně pokročilí, pokročilí – dále pokračujeme v listopadu: 4., 11., 25.  a prosinci: 2., 9. a 16. Celkem jde o 6 lekcí, kurzovné 1.500Kč


 Do kurzů je třeba se přihlásit (viz. kontakt) a spolu s tím uhradit nevratnou zálohu 500,-Kč na účet 1733891028/3030. Variabilní symbol je Vaše telefonní číslo a do zprávy pro příjemce napište Vaše příjmení a hodinu lekce, kterou jste si vybrali (např. MARIE NOVAKOVA 16.00). Doplatek nejpozději do 10. září 2021 na účet nebo na první lekci v hotovosti. 

! V PŘÍPADĚ, ŽE VLÁDA NAŘÍDÍ UZAVŘENÍ VNITŘNÍCH PROSTOR, PŘECHÁZÍME NA ON-LINE PŘENOSY S TÍM, ŽE KDO TAKOVOU FORMU ODMÍTÁ, VRÁTÍM MU ZPĚT  ZBÝVAJÍCÍ KURZOVNÉ !


 Nabízím možnost individuálních lekcí, ať už jen proto, že chcete určité ásany více rozebrat, či vám nevyhovuje návštěva skupinových lekcí nebo nabízených časů. Cenu domluvíme osobně.


 

Jak probíhají lekce?

Jelikož přicházíte z vnějšího světa, kde je vaše pozornost více či méně upírána k objektům mimo tělo, je důležité se zklidnit a zaměřit se pouze na sebe. Jde o jakési usebrání, kdy se dostáváte zpátky k sobě. Proto hned na začátku lekce probíhá poměrně delší relaxace a zpěv pranavy ÓM, jejíž vibrace nejen posiluje a čistí vaše tělo, ale i prostor, ve kterém cvičíte. Následují tzv. průpravné cviky, které vás jemně protáhnou a připraví na provádění ásan. Cviky jsou inspirovány orgánovým bioritmem dle tradiční čínské medicíny, tzn. že zařazuji cviky na posílení konkrétních orgánů v jednotlivých ročních obdobích. Pozvolna se dostáváme k závěru lekce, kdy provádíme pránájámická (dechová) cvičení, někdy také zpíváme mantry či bhadžany a končíme tentokrát už mnohem kratší relaxací, ve které vše doznívá. 


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů dále jen GDPR.

Kdo je správce?

Eva Rabadová, Náves 280, 330 01 Kyšice, IČ 42804485

Prohlašuji

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

– budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

– plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,

– umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

1. poskytování služeb, plnění smlouvy (zařazení do kurzu)

Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, telefonní kontakt, jméno nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (zařazení do kurzu).

2. vedení účetnictví

Vaše osobní údaje (fakturační údaje – adresa) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů. Budou bezpečně uloženy, shromažďovány, zpracovávány a archivovány z důvodu vedení účetních záznamů a dokladů po dobu 10 let (dle zákona o účetnictví – zákon č. 563/1991).

3. zasílání aktuálních informací a bulletinů

Vaše osobní údaje (email a jméno), používám výhradně pro sdělení aktuálních informací a bulletinů a to z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás moje novinky zajímají. Kdykoli můžete tento souhlas odvolat na adrese: eva@satjajoga.cz

Nerozesílám nabídky třetích osob.

4. fotografická dokumentace z některých živých akcí

Na víkendových akcích a na akcích pořádaných v prostorách studia na adrese Havlíčkova 15, Plzeň mohu pořizovat fotografickou dokumentaci. Fotografie by v takovém případě mohly být publikovány na webových stránkách www.satjajoga.cz v záložce Galerie nebo na facebookovém profilu Satjajoga Eva Avé Rabadová, případně na letáčcích propagujících jiné akce (letáčky nebudu publikovat bez výslovného souhlasu osob na nich zobrazených). U těchto materiálů nikdy nenajdete jména účastníků. Pokud byste na záznamech nechtěli být, dejte mi vědět před pořádáním živé akce nebo v jejím průběhu.

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedla jinak.

Cookies

Nepoužívám.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační bezpečnostní opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mám přístup pouze já.

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno v rámci EU.

Práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte prostřednictvím e-mailu: eva@satjajogacz

– právo na přístup – můžete mne kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 7 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč

právo na přenositelnost dat – povinností správce je předat nositeli údajů všechny o něm zpracovávané informace ve struktrovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu. Uplatněním tohoto práva získává uživatel větší kontrolu nad svými osobními údaji a má rovněž možnost je v takto získané podobě předat jinému správci

– právo na doplnění a změnu osobních údajů – pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální, máte právo požádat správce údajů o nápravu

právo na omezení zpracování – můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování

právo na výmaz (být zapomenut) – nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.

právo podat stížnost – pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání bulletinů, aktualit a obchodních sdělení

E-maily s pozvánkami na akce, aktualitami a bulletin posílám jen na základě vašeho souhlasu. Odběr e-mailů můžete kdykoli zrušit na rabousek@seznam.cz

Mlčenlivost

Dovoluji si vás ujistit o zachování mlčenlivosti o vašich osobních údajích. Bez vašeho souhlasu nebudou osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. 5. 2018